POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES
W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.kkb-legal.pl

Postanowienia ogólne
§ 1.

 1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym www.kkb-legal.pl (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez "Kapczuk Kniat-Borsut Kancelaria Radców Prawnych" Spółka Partnerska .
 2. Terminy użyte w Polityce oznaczają:
  1. Serwis: serwis internetowy www.kkb-legal.pl;
  2. Użytkownik: podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
  3. Właściciel: "Kapczuk Kniat-Borsut Kancelaria Radców Prawnych" Spółka Partnerska , ul. Grunwaldzka 67, 60-312 Poznań , NIP: 7792247859;
  4. Cookies: pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;
 3. Celem Polityki jest w szczególności:
  1. udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego;
  2. zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.
 4. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
 5. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie zasad wynikających z Polityki.
 6. Zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:
  1. ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907 t.j. ze zm.);
  2. ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j. ze zm.);
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KANCELARII KAPCZUK KNIAT-BORSUT KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SP.P.
§ 2.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest kancelaria Kapczuk Kniat-Borsut Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska z siedzibą w Poznaniu (60-312), ul. Grunwaldzka 67 (dalej również Kancelaria / Administrator).
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest drogą telefoniczną pod numerem: (61) 864 82 20, drogą elektroniczną na adres: office@kkb-legal.pl bądź w siedzibie Kancelarii, przy ul. Grunwaldzkiej 67 (60-312) w Poznaniu.
 3. Kancelaria Kapczuk Kniat-Borsut Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska z siedzibą w Poznaniu świadczy usługi pomocy prawnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych i w związku z tym przetwarza w szczególności innymi dane osobowe:
  a) klientów będących osobami fizycznymi,
  b) w przypadku klientów Kancelarii będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej - dane osobowe osób uprawnionych do reprezentacji takich podmiotów, pracowników i współpracowników takich klientów,
  c) osób, których dane zostały uzyskane przy okazji świadczenia usług pomocy prawnej na rzecz klientów Kancelarii.
 4. Przetwarzanie danych osobowych klientów Kancelarii następuje w celu świadczenia usług pomocy prawnej, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i art. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (j.t. Dz.U. 1982 nr 19 poz. 145 z późn. zm.), w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze jak również w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń.
 5. Kancelaria przetwarza dane osobowe wówczas, gdy dysponuje zgodą osoby, której dane dotyczą lub:a) gdy jest to niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,b) gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających z prawa Unii Europejskiej lub z prawa polskiego;c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
 6. Kancelaria przetwarza takie kategorie danych osobowych, jak: dane mające na celu potwierdzenie tożsamości, dane kontaktowe, dane identyfikacji podatkowej, dane dotyczące działalności zawodowej/ gospodarczej. Ponadto Kancelaria może przetwarzać inne kategorie danych osobowych, o ile przetwarzanie jest dokonywane w celach określonych niniejszą informacją.
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane odbiorcom z następujących kategorii:
  a) współpracujący z Kancelarią adwokaci, radcowie prawni, notariusze oraz inne podmioty świadczące usługi prawne i samodzielnie decydujące o celach i sposobach przetwarzania danych;
  b) podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe);
  c) podmioty świadczące usługi: informatyczne, księgowo-finansowe, audytorsko-kontrolne, doradcze, niszczenia dokumentów, pocztowe oraz kurierskie.
 8. Kancelaria nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 9. Obowiązkiem prawnym Administratora jest przechowywanie danych osobowych pozyskanych przez radcę prawnego w ramach wykonywania zawodu (świadczenia pomocy prawnej) przez okres 10 lat liczonych od końca roku, w którym dane te zostały pozyskane albo od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, na potrzeby którego te dane osobowe zostały zgromadzone.
 10. W związku z przetwarzaniem przez Kancelarię Pani/Pana danych osobowych przysługiwać Pani/Panu mogą następujące prawa: prawo do potwierdzenia czy dane osobowe są przetwarzane, prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do uzyskania szczegółowych informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych, prawo uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, prawo żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do uzyskania powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania. Prawa te podlegają realizacji przez Administratora wyłącznie w takim zakresie, w jakim nie naruszy to obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej radcy prawnego zdefiniowanego w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Ponadto, na warunkach określonych w RODO przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo do sprostowania/ uzupełnienia swoich danych, prawo do usunięcia danych (prawo do „bycia zapomnianym”), prawo do przenoszenia danych. W przypadku danych osobowych pozyskanych przez Administratora w związku z udzielaniem pomocy prawnej nie stosuje się prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania takich danych osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić świadczenie usług pomocy prawnej.

Cookies
§ 3.

 1. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym reklam. Właściciel stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 2. Cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
  2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
  3. tworzenia statystyk,
  4. utrzymania sesji Użytkownika,
  5. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
 3. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
 4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 5. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 7. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 8. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
 9. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 10. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

Postanowienia końcowe
§ 4.

 1. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem 25-05-2018 roku. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.
 2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.

"Radca prawny, świadcząc klientowi pomoc prawną, postępuje lojalnie i kieruje się dobrem klienta w celu ochrony jego praw. Dochowanie tajemnicy zawodowej jest prawem i obowiązkiem radcy prawnego. Stanowi podstawę zaufania klienta i jest gwarancją praw i wolności."

Artykuł 8 i 9 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem